MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long (gọi tắt là “BIM Hạ Long”), một công ty con thuộc Tập đoàn BIM, là chủ sở hữu và đơn vị phát triển khu biệt thự và căn hộ tại InterContinental® Residences Halong Bay (“Khu Biệt Thự và Căn Hộ”, và mỗi căn hộ/biệt thự gọi là “Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng”), hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc phát triển, quảng bá tiếp thị và kinh doanh Căn hộ/Biệt thự Nghỉ dưỡng. Các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng không thuộc quyền sở hữu, không được phát triển hoặc được bán bởi InterContinental ®Hotels Group PLC, InterContinental® Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd. hoặc bởi bất kỳ công ty liên kết nào của các công ty này (gọi chung là “IHG”). Không tồn tại bất kỳ mối quan hệ liên doanh, hợp tác kinh doanh, sở hữu hay các mối quan hệ tương tự nào khác giữa BIM Hạ Long và IHG. IHG không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hoặc trạng thái nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố hay bảo đảm về lợi nhuận cho thuê dự kiến hay lợi nhuận cho thuê cam kết. BIM Hạ Long, tùy theo quyết định riêng của mình hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc các cơ quan khác, có thể thay đổi thiết kế bên trong của Khu Biệt Thự và Căn Hộ và/hoặc của mỗi Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng khác với thiết kế được trình bày trong tài liệu này

và/hoặc được thể hiện trong bất kỳ tài liệu và/hoặc hình thức quảng bá tiếp thị nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ ý tưởng, chương trình hoặc tài liệu quảng cáo, tiếp thị và/hoặc kinh doanh nào, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng tải trên bất kỳ trang thông tin điện tử nào được duy trì bởi BIM Hạ Long. Các thiết kế và vật liệu của Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng được trình bày trong các tài liệu này là tượng trưng cho sản phẩm cuối cùng theo dự kiến. Các Căn hộ/Biệt thự Nghỉ dưỡng thực tế có thể có sự khác biệt về vật liệu và nội thất.

Đơn vị IHG có liên quan chỉ là bên tư vấn vận hành được chỉ định và là nhà cung cấp thương hiệu “InterContinental®” cho Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng, và việc sử dụng tên gọi “InterContinental®” và các dấu hiệu liên quan được điều chỉnh chặt chẽ bởi các thỏa thuận cụ thể giữa BIM Hạ Long và IHG. Tên gọi, thiết kế, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks), các nhãn hiệu và các dấu hiệu liên quan của “InterContinental®” thuộc sở hữu độc quyền của IHG và không thuộc sở hữu hoặc được quản lý bởi BIM Hạ Long hoặc BIM Group. Người mua hoặc chủ sở hữu Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích dưới bất kỳ hình thức hoặc trạng thái nào từ thương hiệu, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks) hoặc các dấu hiệu liên quan của “InterContinental®”, và không được sử dụng thương hiệu, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks) hoặc các dấu hiệu liên quan của “InterContinental®” trong việc bán lại bất kỳ Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng nào hoặc cho bất kì mục đích nào khác. Sự ràng buộc của IHG với tư cách là đơn vị tư vấn vận hành và nhà cung cấp thương hiệu “InterContinental®” cho Khu Biệt Thự và Căn Hộ không mang tính vĩnh viễn và có thể kết thúc tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho hoặc được sự đồng ý của người mua hoặc chủ sở hữu của các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng, trong trường hợp này, thương hiệu InterContinental® sẽ được loại ra khỏi Khu Biệt Thự và Căn Hộ và khỏi mỗi Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng và không dẫn chiếu đến thương hiệu “InterContinental®” đối với Khu Biệt Thự và Căn Hộ hoặc Các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng.

Ngoài ra, bằng việc chấp thuận cho BIM Hạ Long và Tập đoàn BIM sử dụng có giới hạn nhãn hiệu và các dấu hiệu biểu tượng của IHG, IHG không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay sự bảo đảm nào, dù được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác, tính phổ biến, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này và IHG không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin được nêu trong tài liệu này.